سلام حضور دوستان عزیز
من ترم آخر کارشناسی ارشد بین الملل هستم، دنبال موضوع در رابطه با مدیریت صادرات و واردات و دررابطه با بازرگانی بین الملل هستم، چه موضوعی میتونم انتخاب کنم؟